AJÁNLÁSOK A GYERMEKVÁLLALÁS ÉS A MUNKAVÁLLALÁS KEDVEZŐBB ÖSSZEHANGOLÁSÁRA

Az EGYÜTT modern női-férfi szerepekből indul ki. Az általunk javasolt eszközök az ösztönzésre, nem pedig erőszakos kormányzati beavatkozásra épülnek. Javaslataink kialakítása során több különböző szempontot is figyelembe vettünk:Európai tapasztalatok bizonyítják, hogy a modern társadalmakban ott születik több gyermek, ahol a gyermekvállalás és a munkavállalás jobban összeegyeztethető és ahol kiegyensúlyozottabbak a női és a férfi családi szerepek.
Fontosnak tartjuk, hogy a nők és a férfiak tudásukat és képességeiket egyforma mértékben kibontakoztathassák.
Az inaktív nők vagy a tudásuknál és képességieknél alacsonyabb szinten alkalmazott nők óriási kihasználatlan gazdasági erőforrást jelentenek az ország számára. A nők jobb munkavállalása hozzájárulna a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez.
A jövedelmező munkát is végző nők gazdasági függősége kisebb – ezzel csökken a kiszolgáltatottságuk a családon belül, és nő a nyugdíjuk, amely biztosabb idős kort jelent számukra.
Javaslataink alapelve a rugalmasság, amely figyelembe veszi az élethelyzetek és a családmodellek sokszínűséget. A gyermekvállalás és a munka harmóniáját a családtámogatási ösztönzők és a munkaerőpiaci eszközök olyan tárháza tudja elősegíteni, amely a különböző élethelyzetekben lévő nők és családok számára optimális megoldásokat tesz lehetővé.
Javaslataink közvetlen céljai
A szülők közötti családi feladatok kiegyensúlyozása, mindkét szülő munkavállalásának elősegítése
A három év alatti gyermekek napközbeni ellátásának érdemi javítása.
A gyermekvállalás után a nők gyorsabb és sikeresebb visszailleszkedése a munkába
A nőkre háruló nem fizetett gondozási feladatokból adódó munkaerőpiaci hátrányok és szegénységi kockázatok csökkentése
A munkáltatói attitűdváltozás elősegítése, társadalmi attitűdök formálása, a gyermekvállalás és munka összehangolásával kapcsolatos tévhitek eloszlatása.

CSALÁD ÉS MUNKA EGYENSÚLYA – EGY HÁROM RÉSZES JAVASLATCSOMAG

Javasoljuk az apahónapok bevezetését

Az apa-hónapok bevezetése előnybe hozza azokat a szülőket, akik megosztják a kisgyermekek otthoni ellátását.

A javaslat lényege, hogy a GYED 18 hónapos időtartamából legalább 3 hónapot az eddiginél kedvezőbb feltételek mellett az a szülő vehetne igénybe, amelyik korábban nem maradt otthon a kisgyermekkel. Erre a gyermek 3 éves koráig lenne lehetőség.

A GYED időtartamát megosztó szülőket emelt ellátással ösztönöznénk – az ellátás náluk továbbra is 18 hónapig járna, míg azoknál, akik nem veszik ezt igénybe, 15 hónapig tartana a GYED. A maximális GYED viszont felemelkedne a minimálbér háromszorosának 70%-ára, ezzel is ösztönözve a férfiakat az apa-hónapok igénybevételére.

A támogatás révén a másik partner (jellemzően az apa) nem csupán lehetőséget kapna arra, hogy intenzívebben részt vegyen a gyermeknevelésben, de hozzájárulhatna ahhoz, hogy a nők számára rövidebb legyen a munkából kieső időszak, így csökkentve munkaerőpiaci hátrányukat.

JAVASOLJUK, HOGY A GYES EMELÉSÉT EREDMÉNYEZŐ BÖLCSŐDEI UTALVÁNNYAL ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSSEL TEREMTSÜNK LEHETŐSÉGEKET A DOLGOZÓ SZÜLŐKNEK A MINŐSÉGI NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÁSRA.

A kisgyermekek napközbeni ellátási rendszerének rugalmassá tételét és kiterjesztését javasoljuk annak érdekében, hogy a kisgyermekes nők megnyugtató körülmények között vállalhassanak munkát.

Javaslatunk szerint az a dolgozó szülő, aki a GYES meghatározott részét nappali gyermekellátás intézményeiben felhasználható utalványban igényeli, 50%-al magasabb támogatásban részesülne.

A GYES összege az ellátás első felében 20%-kal emelkedne. Ez kompenzálná az elmúlt évek során elszenvedett reálérték-veszteséget.

Az intézményfejlesztés magában foglalná az önkormányzatok ellátási kötelezettségének kiterjesztését, a bölcsődék és családi napközik – minőségbiztosítás megerősítésével párhuzamos – normatíva-emelését, a bölcsődei dolgozók bérrendezését, és a sok szülőt visszatartó térítési díjak megszüntetését.

Mindez megvalósítaná a minőségi és elérhető bölcsődét a dolgozó nők számára.

Utalvány + készpénzes rész = 1,5 GYES. Javasoljuk a bölcsődei utalvány bevezetését és a GYES a családok létbiztonságát szem előtt tartó, illetve a nők munkába való visszatérését ösztönző differenciált emelését.

JAVASOLJUK A GYERMEKBARÁT MUNKAHELY MINŐSÍTÉSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSÉT, AMELY A VÁLTOZATOS ÉS RUGALMAS MUNKAFORMÁK ELTERJEDÉSÉT ÖSZTÖNZI, ÉS HELYZETBE HOZZA A NŐKET.

A GYERMEKBARÁT MUNKAHELY MINŐSÍTÉSI RENDSZER célja, hogy a családok több időt tölthessenek gyermekeikkel azáltal, hogy változatos és rugalmas munkaformák válnak számukra elérhetővé.

A fokozatosan, civil és szakmai szervezetekkel és érintettekkel szoros együttműködésben bevezetendő, nyilvános pontrendszer átlátható módon, a védjegyrendszerhez hasonlóan szolgáltatna információt a munkahelyválasztás és családalapítás előtt álló fiatalok számára.

A transzparens rendszer hozzájárulna, hogy minden munkahely – a közszféra kötelezően, a versenyszféra erős ösztönzők hatására – saját eszközeivel segítse a nők és szülők helyzetbe hozását.

A nők munkaerőpiaci helyzetének javításához mindenekelőtt attitűdváltozásra van szükség – ezt a közszféra példamutatásával és a versenyszféra ösztönzésével segítenénk.

Érintettek, civil és szakmai szervezetek bevonásával javasoljuk a Gyermekbarát Munkahely Minősítési Rendszer kidolgozását – ez egy nyilvános pontrendszer lenne, amely információt szolgáltatna a munkavállalók számára, a munkaadóknak pedig kedvezmények alapjául szolgálhatna.

A pontrendszer elemei lehetnének:

A család és munka összeegyeztethetőségét mérő indikátorok
Rendelkezésre állnak-e rugalmas és atipikus munkavégzési formák mindkét kisgyermekes szülő számára? (Pl. részmunkaidős foglalkoztatás, rövidebb munkanapok és munkahetek, munkakörmegosztás)
Van-e lehetőség távmunkára, otthoni munkavégzésre? (Pl. Mobil irodai eszközök biztosítása, támogatás az otthoni informatikai fejlesztésekhez)
Rendelkezésre áll-e a munkahelyen intézményes gyermekellátási lehetőség? (Pl. munkahelyi bölcsőde vagy családi napközi, a munkahellyel szerződött nappali gyermekellátási intézmény, szünidei gyermekprogramokvagy táborok)

A női esélyegyenlőséget szolgáló indikátorok

Mekkora a nemek közti bérrés?
Mekkora a nők aránya a felsővezetésben?
Vannak-e a női munkatársak számára vezetői tréningek, képzések?

Az összetett pontrendszer figyelembe venné majd, hogy az egyes vállalatok különböző eszközökkel tudják segíteni a nőket és a kisgyermekes családokat.

A közszférában és állami vállalatok esetében kötelezővé tennénk a Gyermekbarát Munkahely Minősítési Rendszer minimumpontszámának való megfelelést.

A magánszférában szabályozási eszközökkel ösztönöznénk a pontrendszernek való megfelelést.